Käesoleva privaatsuspoliitikaga annab Reedruus OÜ/City Tervisekliinik (registrikood 11192652) (edaspidi „CTK“)  ülevaate tema poolt kogutavatest isikuandmetest, mis on vajalikud teenuse osutamiseks.

1. Isikuandmete töötlemine

1.1. Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, milleks on näiteks isiku nimi, aadress, kontaktandmed jne. Samuti kuuluvad isikuandmete alla eriliigilised isikuandmed, milleks on muu hulgas ka inimese terviseandmed.

1.2. Isikuandmete töötlemine on ükskõik milline isikuandmetega tehtav toiming. CTK töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid vaid ulatuses, mis on vajalik talle pandud ülesannete täitmiseks ning isikute kiireks ja kvaliteetseks teenindamiseks. CTK-l on seadusandlusest tulenev kohustus kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust.

1.3. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid üksnes õigusliku aluse olemasolul ning üksnes õiguspärastel eesmärkidel.

1.4. Kogume ja töötleme Teie isikuandmeid, kui:

  • pöördute meie kliinikusse – töötleme Teie isikuandmeid, sealhulgas terviseseisundit puudutavaid andmeid haiguse diagnoosimisel, ravimisel;
  • patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks- töötleme Teie isikuandmeid patsiendiga seotud teabe edastamiseks;
  • soovite enda ravidokumentide väljastamist- kasutame Teie või Teie nõusolekul dokumentide saamiseks taotluse esitanud isiku isikuandmeid dokumendi väljastamisel;
  • saadate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude või kaebuse – kasutame Teie isikuandmeid kaebuses toodud asjaolude väljaselgitamisel ja Teile vastamisel;
  • esitate meile ettepaneku või tänukirja – avaldame Teie nõusolekul Teie nime kliiniku veebilehel, Facebook veebilehel;
  • kandideerite meile tööle – lähtume Teie enda avaldatud teabest. Igal kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid oleme tema kohta kogunud.

2. Andmete edastamine

2.1. CTK väljastab Teiega seotud andmeid asutustele või isikutele, kellel on seadusest tulenev õigus neid andmeid küsida (nt  Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel, politsei jms). Eriliigilisi isikuandmeid sisaldavaid dokumente saadame adressaatidele tähitud postiga või krüpteeritult e-posti teel.

3. Isikuandmete kaitse

3.1. CTK on võtnud  kasutusele vajalikud info- ja küberturbe meetmed ja säilitab patsiendi isikuandmeid viisil, mis tagavad õigusaktidega kooskõlas oleva isikuandmete tõhusa kaitse.

3.2. CTK teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.  Patsiendi isikuandmetele võimaldatakse ligipääs üksnes neile isikutele, kelle jaoks on see vajalik seonduvalt tööülesannete täitmisega. Meie töötajatele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus ja me teeme kõik endast oleneva, et Teie isikuandmed oleksid meie käes kaitstud.

4. Isiklike andmetega tutvumine

4.1. Teil on õigus tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud. Taotluse saate esitada City Tervisekliinikus või saata meiliaadressile info@citytervisekliinik.ee.

4.2. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või saadetakse krüpteeritult e-postile.

4.3. Teil on õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või kustutamist.

5. Õiguste kaitse ja kontaktandmed

5.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega võite pöörduda CTK  poole e-posti aadressil info@citytervisekliinik.ee  või tel: 660 4931.

5.2. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda kaebusega kas haigla andmekaitse spetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: info@aki.ee ).

5.3. Kinnitan, et olen tutvunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ning mõistan täielikult ja nõustun selgesõnaliselt, et  CTK kogub, kasutab ja edastab minu isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas toodud tingimustele.